Watercooler System s.r.o.,
se sídlem Praha 5, Lipence, Žulová 374, PSČ 155 31, IČ: 279 20 500,
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126570
(dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení
Watercooler System s.r.o., je společnost zabývající se prodejem a pronájmem vodních ochlazovačů, distribucí pramenité vody v 18,9l, prodejem a pronájmem kávovarů, prodejem různých instantních nápojů a servisními prácemi na výše uvedených zařízeních. (dále jen „dílo“). Tyto obchodní podmínky platí pro všechny úkony, k nimž dochází při uzavření kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím – zákazníkem a při uzavření smluv o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem – zákazníkem (dále společně jen „zákazník“) a specifikují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů.

II. Uzavření smlouvy
Objednávka zboží nebo díla (dále jen „objednávka“) je návrhem na uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nebo nájemní smlouvy. Objednávku zákazník odešle prodávajícímu písemně, elektronickou poštou, vyplněním elektronického formuláře nebo ji osobně sdělí prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou a to 24 měsíců, od následujícího dne po uplynutí doby určité je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvy je možné vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

III. Dodací podmínky, doprava, nebezpečí škody na zboží/díle
Dopravu zboží/díla na určenou adresu zajišťuje prodávající, pokud není mezi stranami sjednáno jinak. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží/díla na dohodnuté místo. Zboží/dílo je rovněž možné na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím vyzvednout v provozovně prodávajícího nebo na jiném v objednávce dohodnutém místě. V případě osobního odběru je zboží/dílo rezervováno v provozovně/sídle/skladě prodávajícího po dobu 7 dnů od potvrzení objednávky/odeslání výzvy k vyzvednutí zboží/díla. Nebezpečí škody na zboží/provedeném díle přechází na zákazníka v době, kdy zákazník převezme zboží/dílo od prodávajícího nebo přepravce. V případě dohody se zákazníkem, prodávající distribuuje zboží pomocí přepravní společnosti PPL, se kterou spolupracuje na základě uzavřené smlouvy o přepravě.

IV. Cena, platební podmínky
Cena za zboží nebo dílo (dále jen „Cena“) je stanovena dohodou stran včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je zdarma. Pouze v případě doručení zboží přepravní společností si dovolujeme účtovat přepravné ve výši 214,- Kč včetně DPH.
Cenu je možné v plné výši uhradit takto:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího,
  • převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na objednávce příp. na faktuře a který platbu identifikuje,
  • dobírkou při doručení zboží/provedeného díla přepravcem.

Zboží/ dílo je možno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím hradit ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře. Vlastnické právo k dodanému zboží/provedenému dílu nabývá zákazník v okamžiku, kdy zboží převzal a zároveň je v plné výši uhrazena jeho cena. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je zákazník v prodlení. Od tohoto okamžiku je zákazník povinen prodávajícímu hradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z nezaplacené částky ceny za zboží/dílo, a to až do zaplacení.

V. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace
Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením právních předpisů platných v České republice pro jeho odbyt a užití, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat. Odpovědnost za vady zboží a díla a záruky prodávajícího se řídí platnými právními předpisy dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, pokud je zákazníkem spotřebitel, případně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pokud je zákazníkem podnikatel. Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění záruk, je uveden v každém záručním listu, který je nedílnou součástí každého prodaného produktu (pokud se na něj záruka vztahuje) . Zákazník má možnost se s ním seznámit, aby při uplatnění záruky znal pravidla prodávajícího při uplatnění odpovědnosti za vady. V případě reklamace zákazník buď zašle, nebo přiveze reklamovaný produkt do provozovny prodávajícího ( viz. kontakty). V případě reklamace produktu formou přivolání servisního technika si prodávající účtuje paušální částku za dopravu technika na místo určení zákazníkem.

VI. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být druhé smluvní straně doručeno, a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo na adresu sídla prodávajícího. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, smluvní strany jsou povinny si vrátit veškerá přijatá plnění. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání ani v dodatečné lhůtě v délce 14 dnů ode dne sjednané doby plnění. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy: (i) zákazník nezaplatí zálohu na cenu zboží/díla ve sjednané výši, (ii) při vzniku prodlení s nezaplacením ceny za zboží/dílo delším než 30 dnů, (iii) při nepřevzetí zboží/díla zákazníkem ve sjednaném termínu, (iv) v případě nedostupnosti zboží nebo materiálu k provedení díla.

VII. Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, včetně otázky, zda zakázka vznikla či nikoliv, se řídí výlučně českým právem. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, přičemž každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito společně jmenují třetího rozhodce, jakožto předsedu rozhodčího senátu. Jsou-li některé části těchto obchodních podmínek neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a je-li zákazníkem podnikatel, řídí se pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování a archivaci osobních údajů o zákazníkovi uvedených v objednávce, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení a o jeho nákupech. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem a jsou její součástí. Zákazník stvrzuje uzavřením Smlouvy, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou platné do 31.12.2020.